برنج پاکستانی سحر طلایی                               

موجودی 2000 تن

حداقل درخواست 50تن

قیمت 6300 نقدی در هنگام بارگیری تحویل مقصد

برنج پاکستانی هورا

موجودی 500 تن

نحوه خرید 50 تن به بالا

پرداخت نقد هنگام بارگیری

قیمت 4300 تحویل مقصد